صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۱۹۶,۶۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۲,۸۰۳,۳۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۲۳,۹۳۰,۲۲۴,۸۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
حسابرس
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۳,۲۹۴ ۱۳,۲۰۳ ۱۳,۲۵۶ ۵۳ ۴۰,۴۵۲,۳۳۶ ۴۳۵,۶۵۲,۳۷۵ ۰ ۱۳۸,۴۵۵,۷۲۷ ۲۹۷,۱۹۶,۶۴۸ ۳,۹۲۳,۹۳۰,۲۲۴,۸۶۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۳,۲۹۸ ۱۳,۱۹۳ ۱۳,۲۵۴ ۶۱ ۰ ۳۹۵,۲۰۰,۰۳۹ ۰ ۱۳۸,۴۵۵,۷۲۷ ۲۵۶,۷۴۴,۳۱۲ ۳,۳۸۷,۲۰۳,۲۲۰,۷۵۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۳,۲۰۰ ۱۳,۰۹۵ ۱۳,۱۲۳ ۲۸ ۰ ۳۹۵,۲۰۰,۰۳۹ ۰ ۱۳۸,۴۵۵,۷۲۷ ۲۵۶,۷۴۴,۳۱۲ ۳,۳۶۱,۹۹۳,۴۵۰,۲۶۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۳,۱۹۸ ۱۳,۰۹۲ ۱۳,۱۲۱ ۲۹ ۵,۶۸۱ ۳۹۵,۲۰۰,۰۳۹ ۹۳,۵۵۵ ۱۳۸,۴۵۵,۷۲۷ ۲۵۶,۷۴۴,۳۱۲ ۳,۳۶۱,۳۸۶,۵۵۳,۵۲۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۳,۲۰۷ ۱۳,۱۰۱ ۱۳,۱۳۰ ۲۹ ۲۰,۸۲۸ ۳۹۵,۱۹۴,۳۵۸ ۴۱,۳۰۵,۶۴۳ ۱۳۸,۳۶۲,۱۷۲ ۲۵۶,۸۳۲,۱۸۶ ۳,۳۶۴,۷۹۳,۴۱۱,۱۲۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۳,۱۲۵ ۱۳,۰۳۵ ۱۳,۰۶۰ ۲۵ ۰ ۳۹۵,۱۷۳,۵۳۰ ۰ ۹۷,۰۵۶,۵۲۹ ۲۹۸,۱۱۷,۰۰۱ ۳,۸۸۶,۰۱۹,۹۵۹,۵۷۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۳,۱۲۳ ۱۳,۰۳۲ ۱۳,۱۲۳ ۹۱ ۱,۳۰۱ ۳۹۵,۱۷۳,۵۳۰ ۷۸,۰۰۰ ۹۷,۰۵۶,۵۲۹ ۲۹۸,۱۱۷,۰۰۱ ۳,۸۸۵,۰۰۲,۴۱۵,۴۹۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۳,۱۱۷ ۱۳,۰۲۵ ۱۳,۱۱۷ ۹۲ ۱۱۳ ۳۹۵,۱۷۲,۲۲۹ ۸,۳۲۹,۱۶۸ ۹۶,۹۷۸,۵۲۹ ۲۹۸,۱۹۳,۷۰۰ ۳,۸۸۴,۱۲۰,۹۲۹,۵۳۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۳,۲۰۵ ۱۳,۱۱۵ ۱۳,۲۳۷ ۱۲۲ ۰ ۳۹۵,۱۷۲,۱۱۶ ۰ ۸۸,۶۴۹,۳۶۱ ۳۰۶,۵۲۲,۷۵۵ ۴,۰۲۰,۱۰۲,۸۱۹,۰۹۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۳,۲۱۷ ۱۳,۱۲۷ ۱۳,۲۴۸ ۱۲۱ ۰ ۳۹۵,۱۷۲,۱۱۶ ۰ ۸۸,۶۴۹,۳۶۱ ۳۰۶,۵۲۲,۷۵۵ ۴,۰۲۳,۶۷۲,۸۹۲,۸۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۳,۲۱۶ ۱۳,۱۲۵ ۱۳,۲۴۷ ۱۲۲ ۹۶,۹۵۷ ۳۹۵,۱۷۲,۱۱۶ ۱۶,۲۲۶ ۸۸,۶۴۹,۳۶۱ ۳۰۶,۵۲۲,۷۵۵ ۴,۰۲۳,۱۷۳,۹۹۶,۸۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۳,۲۱۳ ۱۳,۱۲۲ ۱۳,۲۴۴ ۱۲۲ ۲,۹۴۷ ۳۹۵,۰۷۵,۱۵۹ ۰ ۸۸,۶۳۳,۱۳۵ ۳۰۶,۴۴۲,۰۲۴ ۴,۰۲۱,۲۲۶,۷۵۲,۹۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۳,۲۳۲ ۱۳,۱۳۹ ۱۳,۲۲۱ ۸۲ ۸,۱۲۹ ۳۹۵,۰۷۲,۲۱۲ ۰ ۸۸,۶۳۳,۱۳۵ ۳۰۶,۴۳۹,۰۷۷ ۴,۰۲۶,۲۲۶,۱۵۲,۹۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲,۹۹۰ ۱۲,۸۹۸ ۱۲,۹۸۰ ۸۲ ۸۵,۶۰۴ ۳۹۵,۰۶۴,۰۸۳ ۴,۹۶۷ ۸۸,۶۳۳,۱۳۵ ۳۰۶,۴۳۰,۹۴۸ ۳,۹۵۲,۲۰۱,۲۴۳,۵۳۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۲,۹۲۱ ۱۲,۸۳۱ ۱۲,۹۲۰ ۸۹ ۶۱۹ ۳۹۴,۹۷۸,۴۷۹ ۳,۰۰۰ ۸۸,۶۲۸,۱۶۸ ۳۰۶,۳۵۰,۳۱۱ ۳,۹۳۰,۹۱۴,۳۹۰,۷۹۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۲,۹۱۵ ۱۲,۸۲۶ ۱۲,۹۲۵ ۹۹ ۰ ۳۹۴,۹۷۷,۸۶۰ ۰ ۸۸,۶۲۵,۱۶۸ ۳۰۶,۳۵۲,۶۹۲ ۳,۹۲۹,۲۳۹,۴۵۹,۳۶۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۲,۹۱۷ ۱۲,۸۲۷ ۱۲,۹۷۰ ۱۴۳ ۰ ۳۹۴,۹۷۷,۸۶۰ ۰ ۸۸,۶۲۵,۱۶۸ ۳۰۶,۳۵۲,۶۹۲ ۳,۹۲۹,۵۶۹,۸۸۶,۲۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۲,۹۱۵ ۱۲,۸۲۵ ۱۲,۹۶۸ ۱۴۳ ۵,۷۳۶ ۳۹۴,۹۷۷,۸۶۰ ۱,۱۱۲ ۸۸,۶۲۵,۱۶۸ ۳۰۶,۳۵۲,۶۹۲ ۳,۹۲۹,۰۰۰,۷۴۲,۰۴۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۲,۹۱۶ ۱۲,۸۲۵ ۱۲,۹۶۹ ۱۴۴ ۰ ۳۹۴,۹۷۲,۱۲۴ ۰ ۸۸,۶۲۴,۰۵۶ ۳۰۶,۳۴۸,۰۶۸ ۳,۹۲۹,۰۵۰,۲۲۷,۵۶۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۲,۸۷۳ ۱۲,۷۸۳ ۱۲,۹۴۳ ۱۶۰ ۰ ۳۹۴,۹۷۲,۱۲۴ ۰ ۸۸,۶۲۴,۰۵۶ ۳۰۶,۳۴۸,۰۶۸ ۳,۹۱۶,۰۷۶,۹۸۸,۱۳۴
  مشاهده همه